ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ์ o-๓
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • Good command of English 
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources Management, Accounting or related fields
 • Familiar with the process of social security fund, provident fund and others benefits.
 • Knowledge of labor laws and other related regulations
 • Good interpersonal and communication skills
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • Responsible for recruitment and selection (job posting, schedule interview and etc)
 • Responsible for hiring and boarding process (reference checks, staff registration, employee ID distribution and etc)
 • Provide employee orientation (overview of the College of Music, rules and regulations as well as benefits)
 • Maintain records of monthly staff movement (probation evaluation, transfer, exit interview and resignation) and manage time attendance and leave records.
 • Administration of compensation and benefits package including employee’s welfare, social security benefits, health and life insurance, provident fund and etc.
 • Coordinate with Mahidol University’s HR Office regarding to activities, seminars and other events.
 • Coordinate with the Social Security Office, insurance companies and other related organizations to update employee’s data and process claims and reimbursements.
 • Responsible for immigration process of foreign staff including visa, work permit renewal, extension of stay and ๙o-day notification of stay.
 • Communicate and distribute news and information to all employees.
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ