ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ศูนย์บริหารสินทรัพย์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
ประสบการณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
๒. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
- คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๓
- คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน
- คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙o คะแนน
- คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙o คะแนน
- คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔oo คะแนน
- คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน
- คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
๕. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และทักษะการเจรจาต่อรองดี
๖. มีความอดทน และรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
๗. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต)
๒. จัดหา ประสานงาน และให้บริการผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต)
๓. จัดทำแผนและงบประมาณเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงส่วนควบต่าง ๆ
๔. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของอาคาร
๕. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
๖. ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อบังคับอาคารชุด
๗. ตรวจสอบรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายในอาคาร รวมถึงจัดเก็บกุญแจของพื้นที่ว่าง
๘. รายงานปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการอาคารทราบ
๙. ประสานงานกับช่าง/บุคลากรอื่น ในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข
๑o. จัดหาและเปรียบเทียบสินค้า/บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
๑๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑๒. จัดประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างประจำเดือน พร้อมทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาตรี ๑๙,๕oo บาท