ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(IT Support) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.เพศชาย
๒.อายุไม่เกิน ๓o ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
๓.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.มีความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
๕.มีความสามารถในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการ OS และ Software สำนักงาน
๖.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายทั้งแบบ Wire และ Wireless
๗.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
๘.มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการระดับพื้นฐานได้ดี
๙.สามารถเรียนรู้ระบบงาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.งานดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ให้กับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
๒.งานให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
๓.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
๒.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
๓.สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.สอบสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๔,๙๕o บาท
หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์