ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Network Administrator) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.เพศชาย หรือเพศหญิง
๒.อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
๓.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในการดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายทั้งแบบ Wire และ Wireless
๕.สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Network Switch, Router, Gateway, Firewall และ Wireless Controller ได้
๖.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ IPv๔ และ IPv๖ และ SDN
๗.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
๘.มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการระดับพื้นฐานได้ดี
๙.สามารถเรียนรู้ระบบงาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
๑o.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
- คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๓
- คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน
- คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙o คะแนน
- คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙o คะแนน
- คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔oo คะแนน
- คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน
- คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.งานดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.งานดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.งานให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
๔.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
๒.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
๓.สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.สอบสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๙,๕oo บาท
หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์