ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ - ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. เพศหญิง/ ชาย (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
๓. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ดังต่อไปนี้ 
    - Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)
    - หากสามารถใช้งานโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
    - วิเคราะห์/ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของทางราชการ หรือเอกชน
๕. มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
๖. มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจที่รักในงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
๗. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. รวบรวมข้อมูลงานวิจัยทุกประเภท อาทิเช่น ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ มีความสามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยและจัดทำเป็นรายงานได้
๒. สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น TCI, Scopus, WOS, EBSCO, Pubmed เป็นต้น
๓ สืบค้นค่า Quartile, Impact Factor, TJIF
๔. ประสานงานในการเสนอขอทุนวิจัย การได้รับอนุมัติทุน การส่งรายงานความก้าวหน้าและการปิดโครงการของทุนทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ
๕. ประสานงานในโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ และการนำงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม
๖. ประสานงานในด้านมาตรฐานงานวิจัย กฎ ระเบียบด้าน Biodiversity, Biosafety
๗. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาทิ การเสนอขอทุนวิจัย ประชุม อบรม
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑๕,ooo บาท
สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน