ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองบริหารการศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา( งานทะเบียนและประมวลผล ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากมีคุณวุฒิด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. อายุไม่เกิน ๓o ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
- คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๔
- คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๔o คะแนน
- คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน
- คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๑๒o คะแนน
- คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕oo คะแนน
- คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน
- คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๗o คะแนน
หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ในระดับดี
๖. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
๗. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
๘. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่น อดทน เสียสละ มีความละเอียด รอบคอบในการทำงานได้เป็นอย่างดี
๙. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
และชดใช้ทุน ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา
๓. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา
๔. จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุม
๕. ปฏิบัติงาน ณ One Stop Service
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
๒. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
๓. สอบสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๙,๕oo บาท