ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ด้านพัฒนาหลักสูตร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขา  โดยหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา หรือ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี หรือ โท ในสาขาด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาการเรียนรู้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ ด้วย
  3. อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันสมัคร
  4. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕oo คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๔ ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) ๔o คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๔๓๓ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT ๑๒o คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๔๘คะแนนขึ้นไป หรือ MU ELT ๗o คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • บริหารจัดการและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เช่น การจัดทําหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น
  • บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชากลางภายใต้การดูแลของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
  • บริหารจัดการโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกำกับดูแลสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและปฏิบัติ         

ข้อเขียนความรู้ด้านการพัฒนา/จัดทำหลักสูตร  ภาษาอังกฤษ  

ข้อสอบปฏิบัติด้าน WORD/EXCEL/POWERPOINT

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
ค่าตอบแทน
 

เงินเดือน: ๒๒,๗๕o บาท

การเลื่อนเงินเดือนประจำปี

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เงินประจำตำแหน่ง

เงินค่าล่วงเวลา