ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ๑. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และสามารถเขียนระบบบน Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.  หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และสามารถเขียนระบบบน Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๒.   มีความขยัน อดทน ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้

๓.    มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง

๔     มีใจบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติทั่วไป

       ๑.  ชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๔o ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

       ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

       ๓.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

        ๑.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    

         ๒.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค. กำหนด

         ๓.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

         ๔.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

         ๕.  เป็นบุคคลล้มละลาย

         ๖.   เคยถูกจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

         ๗.  เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ  

              องค์การระหว่างประเทศ

         ๘.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

             ๙. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

๑.       ออกแบบการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.       ดำเนินการให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ

๓.       ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

วิธีการสอบคัดเลือก         สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน               คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ๑๙,๕oo บาท

                                    คุณวุฒิระดับปริญญาโท ๒๒,๗๕o บาท

 

สวัสดิการ                   ประกันสังคม