ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานบุคคล
๒. มีความเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดหาวิธีการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. มีความสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ และมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้บนหลัก “๔ I-Society” (Interdisciplinary, Innovation, Industrailization, Internationaliration และ Social Responsibity)
๔. มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง และสามารถสร้างให้บุคลากรรักและผูกพันองค์กรได้
๕. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
๑) TOEFL – ITP                               คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ
๒) TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐  คะแนน  หรือ
๓) MU GRAD Test                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖  คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ดำเนินการด้านยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)
๒. ดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดลักษณะ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนา หรือแก้ไข
๔. สร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) วางแผนการปฏิบัติการ
๕. เป็นนักสร้างสุของค์กร วางแผนปฏิบัติการ สร้างเทคนิค วิธี ให้บุคลากรเกิดความผูกพันธ์องค์กร
๖. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
๗. รายงานการประเมินคุณภาพด้านบุคลากร
๘. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
๒. สอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๒๕,๐๐๐ - ๒๙,๕๐๐   บาท