ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาศีึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)) จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
อายุไม่เกิน ๕o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตำแหน่งที่ ๑.การและวิจัยในเชิงมหภาคอาทิกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ ตำแหน่งที่ ๒. ประสบการณด้านวิชาการและวิจัยในเชิงมหภาคฯ ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง           :  ตำแหน่งที่ ๑

  1. คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยานโยบายสาธารณะ นโยบายสังคม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจัยในเชิงมหภาคอาทิ กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานพัฒนาคุณภาพประชากร การติดตามประเมินนโยบาย แผนงานพัฒนา การวิจัยประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพประชากร ทั้งในระดับชุมชน พื้นที่ เครือข่าย ประเทศ หรือ นานาชาติ

                 ๓. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                   - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                   - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                   - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน หรือ

                   - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                   - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘o คะแนน

               ทั้งนี้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  

                ๔. อายุไม่เกิน  ๕o ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง           :  ตำแหน่งที่ ๒

  1. คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา ที่เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับประชากรทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ หรือปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคมและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้หรือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  2. มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับประชากร กลุ่ม องค์กร หรือมีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือมีประสบการณ์ด้านการใช้การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชากร กลุ่ม องค์กรนอกจากนี้           ควรมีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                        - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                        - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                        - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน หรือ

                   - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                   - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘o คะแนน

               ทั้งนี้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  

                ๔. อายุไม่เกิน  ๕o ปี

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

          รอบแรก           การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

          รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

          รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                             การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน   ๓๑,๕oo บาท

สวัสดิการประกันสังคม