ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา กองบริหารการศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑o เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (พส.)) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ – ใบสด.๘)
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

- คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๔

- คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน

- คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน

- คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน

- คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน

- คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน

- คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
 2. มีความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล
  การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประชุม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน อดทน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้
 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาในบางช่วงเวลาได้
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 8. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ได้แก่ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ จัดสัมมนาโครงการ จัดทำรายงานการประชุม จัดทำประกาศต่าง ๆ ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในโครงการ เรื่องการจัดการศึกษา การสนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายในโครงการ ตลอดจนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
 2. ปฏิบัติงานด้านการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ประสานงานกับส่วนงาน
  เพื่อจัดทำข้อมูลจำนวนรับสมัคร/ เกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละรอบของการรับสมัคร ประสานงานกับทปอ.
  เพื่อรับ-ส่งข้อมูลการคัดเลือกผ่านระบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองในการรับสมัคร
 3. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 4. ปฏิบัติงานจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท