ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานคลัง วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานคลัง วิทยาลัยศาสนศึกษา
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุและ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ในงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดคลังสินค้า การเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น
 4. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office 
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดคลังสินค้า ควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. งานจัดหาและแจกจ่ายพัสดุ  - การวางแผนการใช้พัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณ  การจัดหา (จัดซื้อ/จัดจ้าง) ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒. งานบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ - ควบคุมทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้รหัสประจำครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ และการจำหน่ายตามระเบียบพัสดุ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ (ขาย/แลกเปลี่ยน / โอน/แปรสภาพ) จ่ายพัสดุออกจากบัญชีครุภัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๓. งานการจัดทำรายงาน - รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง การปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ การสำรวจสินทรัพย์ถาวรทุกสิ้นปีงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำปี

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • คัดเลือกจากใบสมัคร
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท
 • กองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี