ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนศึกษา (Religious Studies)  สาขาปรัชญา (Philosophy)  พุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) คริสเตียนศึกษา (Christian Studies)   อิสลามศึกษา (Islamic Studies)หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
 5. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

College of Religious Studies, Mahidol University is dedicated to the study and research in the field of religious studies and fosters mutual understanding, cooperation, and respect among people of different religious traditions both in Thailand and throughout the world, so that common concerns might be creatively addressed. In teaching and research, the College also strives to nurture global ethical values and promote peace and human well-being. We are urgently seeking ๒ full-time positions of Lecturer whose core responsibilities cover teaching at undergraduate and graduate programs, research supervision, curricula management and development, program administration and international trainings / workshops coordination : 

 1. Doctoral degree or equivalent in the field of Religious Studies, Philosophy or other related fields.
 2. Fluency in written/spoken English.
 3. Having knowledge and understanding of rules, regulations, and other related laws used for performing the duties.
 4. Dedicated to working for the organization.
 5. Experience in teaching and conducting researches will be an advantage.
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา
 2. ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities:

 1. Perform teaching at both undergraduate and graduate level;
 2. Supervise students’ projects and post-graduate research;
 3. Conduct active research work;
 4. Provide academic services;
 5. Perform other tasks as assigned
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ (Interview )

 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 1. ตราเงินเดือน ๓๒,๔๕o บาท
 2. สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม(สำหรับพนักงาน)
 3. ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน ๒o,ooo บาท/ปี 
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๑. Salary ๓๒,๔๕o THB

๒.Social Security Fund

๓.Provident Fund