ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒o กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารการประกาศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร และพาณิชยศาสตร์

๒.มีความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการ งบประมาณอย่างเหมาะสมกับการ

  ปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.มีความรู้ในงานพัสดุ โดยรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุให้กับโครงการวิจัย/บริการวิชาการ

๔.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office และ Internet

๖.มีความรู้เรื่องการจัดระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถจัดทำข้อมูล สรุปและรายงานผลได้

๗.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ

   วิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๘.เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร

๙.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖

   แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑

   ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

๑o.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสาร

๑๑.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีจิตใจบริการ

๑๒.มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

๑๓.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการ

    ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                              - IELTS (Academic Module)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน

                              - TOEFL IBT (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน

                               - TOEFL – ITP                          ไม่ต่ำกว่า ๓๙o คะแนน

                               - TOEFL – CBT                         ไม่ต่ำกว่า ๙o คะแนน

                             - TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า ๔oo คะแนน

                              - MU GRAD Test                         ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                             - MU ELT                                      ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะไม่ขอรับการพิจารณาใบสมัคร

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเงินของโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการและงานการเงินในส่วนกลาง

   ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

๒.จัดทำเอกสาร หลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน การลงบันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน / งบการเงิน

๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

                   ๑.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ

                   ๒.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                   ๓.สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน   :  ๒o,o๙o  บาท