ประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑o มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ตำแหน่ง นักวิชาการดนตรีไทย(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์)) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o-๑ ขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

๒. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาดนตรี สาขาวัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการด้านดนตรีไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม Microsoft Officeและโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดนตรี เช่น Sibelius เป็นต้น

๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดนตรี                      

๖. มีความสามารถในการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๗. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. แปลงเอกสาร โน้ตเพลง และสื่อมัลติมีเดีย เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
  2. ช่วยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรทางดนตรี เช่น เพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล ประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรี เป็นต้น
  3. ช่วยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้เป็นปัจจุบัน
  4. ให้บริการแก่นักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านดนตรี
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔o บาท

 คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒o,o๙o บาท