ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานสนับสนุนทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานสนับสนุนทั่วไป
ประสบการณ์ o
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  ได้รับคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

๒.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

๓.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

๔.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔oo คะแนน และต้องไม่

    หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

๕.  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้านไฟฟ้า

๖.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ควบคุมการทำงานของระบบ HVAC ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ห้องวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง ที่ต้องเปิดใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และห้องชันสูตรซากสัตว์ทดลองให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละชนิดได้อย่างสม่ำเสมอ

๒. พัฒนาโปรแกรม BAS (Building Automatic System) ที่ใช้ควบคุม การทำงานของระบบ HVAC ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

๓. วิเคราะห์ และพัฒนาการทำงานของระบบ HVAC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้พลังงานลดลง

๔. ทวนสอบและวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ของระบบ HVAC เช่น เซนเซอร์วัดค่า อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน อัตราการไหลของอากาศ และน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ระบบระบบ HVAC ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลัก

๕. วางแผนการจัดหา อุปกรณ์ HVAC  ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

๖. ออกแบบ ระบบ HVAC ของศูนย์ฯในกรณีที่มีการปรับปรุงระบบ HVAC สำหรับการของบประมาณแผ่นดิน

ให้ความรู้ ข้อมูลและคำปรึกษากับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ HVAC เพื่อการตัดสินใจในการซ่อมแซมระบบ HVAC ของศูนย์ฯ

๗. ให้ความรู้ ข้อมูลและคำปรึกษากับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ HVAC เพื่อการตัดสินใจในการซ่อมแซมระบบ HVAC ของศูนย์ฯ

๘. จัดทำแผนงบประมาณการบำรุงรักษา  ซ่อมบำรุงและจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทดแทนตามปีงบประมาณ

๙. ทวนสอบและวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ของระบบ ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ระบบ ไฟฟ้า และประปา ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลัก

๑o. ระบบมาตรฐานคุณภาพ

                        ๑o.๑ จัดทำเอกสารระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙oo๑:๒o๑๕ / AAALAC / OHSAS ๑๘oo๑

                        ๑o.๒ แก้ไขผลการตรวจประเมินภายใน ของระบบมาตรฐาน ISO ๙oo๑:๒o๑๕ / OHSAS ๑๘oo๑

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน : ๒o,o๙o บาท