ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o-๑
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-    จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
-    มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม MS Office หรือการสืบค้นข้อมูลทาง Internet
-    มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
-    สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-    ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
-    งานลงทะเบียนและรับสิ่งส่งตรวจ
-    เตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการวิเคราะห์ (Specimen Processing)
-    จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งาน
-    จัดเก็บและเตรียมทิ้งสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์
-    ล้างทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ นึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสม
-    ทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ
-    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราค่าจ้าง             - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท

                                  และค่าครองชีพเพิ่มเติม ๑,๕๐๐ บาท  

                                  -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

                                  และค่าครองชีพเพิ่มเติม ๑,๕๐๐ บาท