ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o-๑
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    
-    เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
-    อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
-    คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านอักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ (วิชาเอก), ทางด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
-    ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ในระดับดี – ดีมาก
-    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี
-    มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft
Office/ Photoshop และ Power Point Presentation/Web design
-    มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตใจ ให้บริการ
-    มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
-    สามารถทำงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ
-    ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา เลขานุการ หรือการ  
ทำงาน  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชนมาก่อน หรือมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-    รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติของคณะ
-    รับผิดชอบงานด้านติดต่อประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
-    ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ การฝึกอบรมในหลักสูตรนานาชาติ
-    ต้อนรับ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับอาคันตุกะ อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างประเทศ
-    ร่าง โต้ตอบ จดหมายภาษาต่างประเทศ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-    งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราค่าจ้าง                ปริญญาตรี     เดือนละ  ๒๐,๐๙๐  บาท
                                   ปริญญาโท    เดือนละ  ๒๓,๔๔๐  บาท