ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา วิทยาลัยนานาชาติ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน   ๓๕  ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ ๔oo คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรู้และความเข้าใจด้าน Hardware, LAN, Network
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสารการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • สามารถทำงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการได้ในบางครั้ง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
 • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • บริหารจัดการระบบ printing ทั้งหมดในวิทยาลัย พร้อมจัดทำรายงานผลการใช้งาน
 • ติดตั้ง ดูแล ปรับปรุง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้คำแนะนำ/ให้บริการความช่วยเหลือด้าน IT รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและข้อเสนอแนะ แก่ผู้ขอรับบริการ
 • จัดทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบ  และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๒๒,๑๕o - ๒๘,๗๙๕ บาท