ประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร นพพล เผ่าสวัสดิ์
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ(งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o-๑ ขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถและประสบการณ์ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดการข้อมูล รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนผลงานทางวิชาการ (หากมีประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4.  มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อาทิ MS-Office, Adobe Program, Joomla,
  5. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสืบค้นฐานข้อมูล และสามารถจัดทำคู่มือแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล
  6. มีมนุษยสัมพันธ์สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            ๑. ปฏิบัติงานด้านจัดการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนผลงานทางวิชาการ พร้อมการทำประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

            ๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรที่มีให้บริการ

            ๓. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานบริการสารสนเทศ ได้แก่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าบริการวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

            ๔. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บประมวลผลและเตรียมการนำเสนอข้อมูลสถิติ  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

            ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

- คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท