ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓o ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ไม่จำเป็น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 2. เพศชาย  อายุไม่เกิน ๔o ปี ณ วันที่สมัคร
 3. ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 6. มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักการบริการ มีความสุภาพ
 7. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ
 2. รับ-ส่งอาหารของผู้ป่วยในวันหยุดราชการ
 3. รับโทรศัพท์และจดบันทึกงานล่วงหน้าตามหน่วยงานต่างๆที่ขอใช้บริการรถยนต์
 4. ต่อทะเบียนรถยนต์ของคณะฯ
 5. ดูแลบำรุงรักษา/ตรวจสภาพรถยนต์ราชการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑)  สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง                                                                                  

๒)  สอบสัมภาษณ์                       

*คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร เพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือน  ๙,๔oo บาท/เดือน

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๕oo บาท/เดือน

การรักษาพยาบาล  สิทธิจากกองทุนประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆของคณะฯ