ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน งานวิศวกรรมบริการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง ช่างเทคนิค(สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (คุณวุฒิ ปวส.)) จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน งานวิศวกรรมบริการ
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     

๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

๕. มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

๖. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

๗. มีความรับผิดชอบ

๘. รักงานบริการ

๙. หากมีประสบการณ์ด้านการด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศหรือสุขาภิบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ Chiller Plant

๒. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างเหมาบริการบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ AHU & FCU (หน่วยจ่ายอากาศกลาง) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt  Type) พร้อมทั้งตรวจเช็คการทำความสะอาดมอเตอร์แฟนคอล์ย

๓. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างตรวจเช็คทำความสะอาดถาดรองน้ำและเติมน้ำยาเคมี และทำการตรวจเช็ควิเคราะห์คุณภาพของน้ำ  Cooling  Tower

๔. รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษางานระบบระบายอากาศ  ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า

๕. รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษางานระบบพัดลมอัดอากาศ   ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า

๖. ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์เกี่ยวกับการทำความเย็นของโรงพยาบาล

๗. ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องครัว

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐บาท ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท