ประกาศคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะกายภาพบำบัด

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง อาจารย์(กายภาพบำบัดชุมชน) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ มาด้วย)
 2. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
 4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี (กายภาพบำบัด) และ
 5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท (กายภาพบำบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)  และ/หรือ
 6. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก (กายภาพบำบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 7. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 8. มีความสามารถในคลินิกกายภาพบำบัด และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านกายภาพบำบัด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 9. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนนหรือ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน หรือ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘o คะแนน
 11. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  สาขากายภาพบำบัดชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ทำวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางกายภาพบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา 
 4. สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ ๒, ๓ และ ๔
 5. ควบคุมโครงการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
 6. ให้บริการทางวิชาการ บริการสุขภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร
 2. รอบสอง สอบสัมภาษณ์และสอบสอน และทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิก
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

      ปริญญาโท     อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๒๗,o๔o บาท

      ปริญญาเอก    อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๓๒,๔๕o บาท