ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท) คณะเภสัชศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑o กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
อายุไม่เกิน ๓o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุไม่เกิน ๓o ปี
๒. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
๓. วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), โปรแกรม SPSS
๕. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชบำบัด แบบ active learnting และ bedside teaching
- ร่วมดูแลจัดการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๖
- ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์
* สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องนำเสนอผลงาน ๑ เรื่อง (เป็นภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน ๑o นาที

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

หลักสูตร ๕ ปี    ๒๔,๔๒o บาท
หลักสูตร ๖ ปี    ๒๗,o๔o บาท

สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒o,ooo บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี