ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Computer System Analyst) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศาลายา
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. มีความสามารถในด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาระบบ และสามารถวิเคราะห์ความต้องการ หรือ Requirement จากผู้ใช้งานก่อนการพัฒนาระบบได้อย่างครอบคลุม
 4. มีความสามารถในการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบเชิง SDLC, OOAD, OOP หรือบนรูปแบบ Framework
  ที่ทันสมัยแบบ Cross Browser และ Scalable ได้
 5. มีความรู้ในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP, ASP.NET (C#), JavaScript/CSS และมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MS SQL หรือ MySQL ได้
 6. มีความขยัน อดทนและทำงานเป็นทีมได้
 7. มีใจบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้แรงกดดันได้ดี
 8. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
 9. ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบและควบคุมโปรเจค ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                  IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน หรือ

                  TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน หรือ

                  TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐             คะแนน หรือ

                  TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน หรือ

                  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐             คะแนน หรือ

                  MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน หรือ

                  MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. งานวิเคราะห์ ออกแบบระบบและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท