ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ ดร.
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีพื้นฐานสาธารณสุข/พยาบาลศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในประเทศ/ต่างประเทศ สาขาสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สื่อสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา หากมีพื้นฐานสาธารณสุข/พยาบาลศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
 3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
  ๓.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
  ๓.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

๓.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน หรือ
๓.๔ TOEFL- CBT ไม่ตำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
๓.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘o คะแนน

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

๔. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

๕. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

๖. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานสอน
 2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
 3. งานวิจัย
 4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก            ๑. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                    ๒. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                    ๓. ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน     ๓๒,๔๕o บาท

 

สวัสดิการด้านสุขภาพ       การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย