ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(เรียกเก็บและติดตามหนี้) จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน งานการคลัง
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

๒. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

๕. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

๖. หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเบิกกองทุนทดแทน สิทธิ พรบ. ระบบส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) และสามารถใช้งานระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim)

 ๒. บันทึกข้อมูลตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

๓. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง  สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

๔. บันทึกข้อมูลผ่านระบบที่เกี่ยวข้องแยกตามสิทธิ

๕. ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

๖. จัดทำรายงานผลการเรียกเก็บ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ประจำเดือน ประจำไตรมาศ ประจำปี

๗. วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการพัฒนางานต่อเนื่อง

๗. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๒. สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๓. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน ๒o,o๙o บาท