ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานผลิตทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานผลิตสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานผลิตสัตว์ทดลอง
ประสบการณ์ o
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

๒.  เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

๓.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ปฏิบัติงานในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
  2. ปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
  3. ปฏิบัติงานป้องกันการติดเชื้อในงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
  4. จด บันทึก ข้อมูล ต่าง ๆ ตามที่กำหนด
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๙,๔oo  บาท  (ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕oo บาท)