ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรนันท์ บัวจีบ
คณบดี
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์พยาบาลห้องผ่าตัดมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์

๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

๓. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

๔. หากมีประสบการณ์พยาบาลห้องผ่าตัดมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕. หากมีประสบการณ์เป็นพยาบาลส่งเครื่องมือ (scrub nurse) อย่างน้อย ๒ ปี จะได้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๖. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓  (ใบ สด.๘)

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. งานบริการส่วนหน้า

๑.๑ งานลงทะเบียนรับผู้ป่วย – บันทึกการรักษา

๑.๒ ยืมและคืนฟิลม์เอกเรย์ ส่งตรวจชิ้นเนื้อและติดตามผล

๑.๓ บันทึกค่ารักษาพยาบาล ลงระบบคอมพิวเตอร์

๑.๔ งานจัดเตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารต่างๆของหน่วยงาน

๒. งานบริการผู้ป่วยผ่าตัด

๒.๑ เตรียมสถาที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับการผ่าตัดทางทันตกรรมภายใต้ยาสงบประสาท และสำหรับการผ่าตัดความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกร เนื้องอก การติดเชื้อ การแก้ไขความพิการของขากรรไกรและใบหน้าภายใต้ยาระงับความรู้สึก

๓. งานสนับสนุนบริการ

๓.๑ งานล้างทำความสะอาดเครื่องมือ จัดชุดเครื่องมือและส่งเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ

๓.๒ งานเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในงานผ่าตัด

๓.๓ ตรวจเช็ควัสดุคงเหลือและงานเบิกวัสดุ

๓.๔ งานดูแลตรวจเช็ค ทำประวัติส่งซ่อมและจำหน่ายครุภัณฑ์

๓.๖ จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยในของห้องผ่าตัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑o,ooo บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ