ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา กองบริหารการศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา หากเป็นทางด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ทั้ง Word Excel PowerPoint ในระดับ Basic Functions
 4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษการสอบ TOEIC ๔๕๐ คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนฯ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรือกิจการนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
 7. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
 8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓          คะแนน หรือ

TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๒๙        คะแนน หรือ

TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า         ๓๙๐     คะแนน หรือ

TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๙๐        คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๔๕๐     คะแนน หรือ

MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๖        คะแนน หรือ

MU - ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๕๖        คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลในเชิงสถิติ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น
 2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ