ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านงานวิจัย สนับสนุนงานการเรียนการสอน) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เคมี , ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล , เภสัชวิทยา , สรีรวิทยา , พิษวิทยา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ และประวัติการทำงาน)
 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ ,  ใบ สด.๘)
 3. มีทักษะด้านการเขียนบทความและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ , การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ , ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , GraphPad Prism เป็นต้น
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ด้านการวิจัย เช่น สืบค้นข้อมูลการวิจัยและศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง , รับผิดชอบในโครงการวิจัย , การวิเคราะห์ข้อมูล , แปลผลและสรุปผลการวิจัย , จัดเตรียมรายงานการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
 2. สนับสนุนงานการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาฯ รวมทั้งสามารถให้ความรู้ , ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูล หรือให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาหรือผู้ร่วมงานที่สนใจได้
 3. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

 1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. สอบสัมภาษณ์ หากมีประสบการณ์ในเทคนิคและการใช้เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุลและเครื่องมือวัดสารรังสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สอบภาคปฏิบัติเป็นเวลา ๓ วัน (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ)
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล