ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 

นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ด้านงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป  
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  

๒. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป  

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ (Repair) ประจำวัน 

๒. บริการอบห้องผู้ป่วย ห้องหัตถการ ด้วย Hydrogen ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบทั้งหมด 

๓. บริการยืมคืน-เครื่องมือแพทย์ส่วนกลางให้กับหอผู้ป่วยตามการร้องขอ 

๔. ประสานงานซ่อมกับบริษัทนอกสถานที่กรณีซ่อมไม่ทันเวลาที่กำหนด  

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑.สอบสัมภาษณ์

๒. สอบภาคปฏิบัติ ๓ วัน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. เงินเดือน คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)๑๕,๔oo บาท  

๒. ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

๓. ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 

๔. ตรวจสุขภาพประจำปี

๕. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๖. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

๗. สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน

๘. ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร 

๙. โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ 

๑o วันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑o วัน / ปี (สะสมได้)  

๑๑. รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า 

๑๒. เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)