ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ศาตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
อายุไม่เกิน ๓o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรการอย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๒. เพศหญิง อายุระหว่าง ๒๕-๓o ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)

๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และมีทักษะการพิมพ์และการใช้เครื่องมือสำนักงาน

๔. มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกด้าน สามารถทำงานตามปกติ และภายใต้ความกดดันได้ราบรื่น ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีจิตบริการสูง และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๕. หากมีประสบการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรการอย่างน้อย ๑ ปี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. งานด้านธุรการ และงานด้านพัสดุ

๒. งานสนับสนุนการเรียนการสอน

๓. งานด้านฐานข้อมูลต่างๆ ของภาควิชาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๔. งานด้านการประสานงาน

๕. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของภาควิชา

๖. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน ๑ วับ

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน                      

- คุณวุฒิ ปวช. : ๙,๔oo บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕oo บาท

- คุณวุฒิ ปวส. : ๑๑,๕oo บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑o,ooo บาท)                                 

- ตรวจสุขภาพประจำปี            

*ความก้าวหน้าในสายงาน        

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์