ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน วิทยาเขตศาลายา งานสารสนเทศและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(ลงนาม)      พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน วิทยาเขตศาลายา งานสารสนเทศและระบบ
ประสบการณ์ มีประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mobile Application (iOS/Android)
 3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL
 4. มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบด้วย JavaScript Framework ต่างๆ และ การเชื่อมต่อกับ Web Services (API) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 7. ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน

นักวิชาการสารสนเทศ ปฏิบัติงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application, และ Mobile Application เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ
 2. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ
 3. จัดทำเอกสารการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO๒๙๑๑o Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

 • ระดับปริญญาตรี อัตรา ๒o,o๙o บาท
 • ประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง