ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓o ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(การประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารและธุรการ
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ และแนบใบรับรองประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ปรากฏอยู่ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ ความสามารถในด้านการเขียนข่าวและการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

       ๓.   มีความรู้ ความสามารถในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

       ๔.   มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอลระบบ DSLA

       ๕.   มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/Internet/Socialต่างๆ /Photoshop/Illustrator หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน

       ๖.   หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ และแนบใบรับรองประสบการณ์การทำงาน


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ
  2. ประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส่วนงาน
  3. ประสานงานและจัดทำสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
  4. วางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นระบบ
  5. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน
  6. วางแผนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดีย
  7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือก :         สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน :      ปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำ ๑๕,ooo บาท