ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และสังคมสัมพันธ์ ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สํานักงานคณบดี
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ - ใบ สด.๘)
 3. หากมีประสบการณ์ทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 5. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
 6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทํารายงานประจําปีของคณะวิทยาศาสตร์ การจัดทําเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร การจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การออกแบบ และจัดทําคอมพิวเตอร์กราฟิก รวมถึงจัดทําสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพองค์กร การจัดทํา รวบรวม วิเคราะห์ แบบประเมินต่างๆ และงานสารบรรณและธุรการของงาน
 2. ปฏิบัติงานกี่ยวกับงานทางด้านสังคมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์จากการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และองค์ความรู้จากประสบการณ์การทํางานของบุคลากรไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก   

:  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์โดยนำเสนอผลงานด้านสารสนเทศของตนเอง อย่างน้อย ๑ เรื่อง

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน      :  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒o,o๙o.- บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   : ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์