ประกาศคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ มาด้วย)
 2. อายุไม่ต่ำกว่า ๒o ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี
 3. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางด้านระบบสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. มีความรู้ในการใช้งาน ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows, OSX รวมไปถึงสามารถใช้งานและแนะนำการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้งาน Google G Suite และ Microsoft ๓๖๕ ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ดี
 7. มีความรู้ความสามารถในการทำสื่อความรู้ต่าง ๆ (โปสเตอร์, คลิปวิดีโอ) รวมไปถึงการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (WordPress, Joomla) ขั้นพื้นฐานได้
 8. มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 9. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 11. หากมีสามารถด้านการใช้โปรแกรมตกแต่ง/ตัดต่อ ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ดูแล ควบคุม ติดตั้ง และจัดทำแผนเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมไปถึงโปรแกรมต่าง ๆ ให้มีความพร้อมใช้ เหมาะสมกับการใช้งาน ในพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ
 2. แก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ
 3. ดูแล จัดการเนื้อหา รวมไปถึงตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบเว็บไซต์ของคณะฯ (เว็บไซต์ศูนย์กายภาพบำบัด)
 4. ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในการเรียนการสอน งานประชุม และการอบรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในของคณะฯ
 5. จัดการอบรม ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. สำรวจความต้องการ และกำหนดมาตรฐานในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. สอบปฏิบัติ      
 2. สอบสัมภาษณ์      
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๕,ooo บาท