ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง ทันตแพทย์(ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารคลินิกทันตกรรม/โรงพยาบาลทันตกรรม ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า ๒o ปี

๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารคลินิกทันตกรรม/โรงพยาบาลทันตกรรม ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มาวางแผนและนำลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางองค์กร
 2. วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพการบริการให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางองค์กร
 3. บริหารจัดการคลินิกในเชิงธุรกิจเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. ปรับปรุงและพัฒนางานของคลินิกให้ดำเนินการไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ร่างหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ สำหรับใช้ในคลินิกและนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. กำกับดูแลคุณภาพการให้บริการของแพทย์และทันตแพทย์ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎระเบียบต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
 7. กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคลินิก
 8. จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานของคลินิก
 9. ลงนามในหนังสือภายในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคลินิก
 10. พิจารณาและลงนามรับรองการเบิกวัสดุภายนอกของคลินิก
 11. เป็นผู้แทนของคลินิกทันตกรรมพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 12. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในการจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้างซ่อมพัสดุ ตรวจรับงานจ้างทำแลปทางทันตกรรม จัดจ้างงานปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้างต่างๆ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 13. ลงนามรับรองในหนังสือ/ใบเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 14. ตรวจสอบและลงนามรับรองในใบสมัครเพื่อปฏิบัติในคลินิก
 15. ลงนามอนุมัติการลาหยุดงานของหัวหน้าคลินิก
 16. ตรวจสอบและลงนามรับรองการขอสำเนาแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 17. ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและความเสี่ยงเบื้องต้นของคลินิก
 18. ร่วมดำเนินการและรับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการรักษาของคลินิก
 19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. นำเสนอวิสัยทัศน์ (ไม่เกิน ๑o สไลด์) โดยใช้เวลาประมาณ ๑o นาที

๒. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑๒o,ooo บาท