ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิิริสรรหิรัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ภาควิชามนุษยศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชามนุษยศาสตร์
ประสบการณ์ ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.คุณวุฒิปริญญาโทจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๒. คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                   ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

                   ๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

                   ๕. หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   ๖. มีความสามารถในงานธุรการ การจัดการ จัดทำแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                   ๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๘. ต้องมีคะแนนหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้ ในการบรรจุแต่งตั้ง

- IELTS (Academic Module)

- TOEFL IBT (Internet Based)

- TOEFL ITP

- TOEFL CBT

- TOEIC

- MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

- MU-ELT ไม่ตำกว่า ๕๖ คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป การแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และสามารถบันทึกและสรุปรายงานการประชุม และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี งานจัดระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารอาคาร ยานพาหนะ และสถานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบภูมิทัศน์ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญาเพื่อรองรับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ตามความเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงงานอื่น ๆ ที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ๑) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                      - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                      - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                   ๒) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                       - สอบสัมภาษณ์

                                      - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                   ๓) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

สวัสดิการประกันสังคม

อัตราเงินเดือน : ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท