ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ
รองคณบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาอนามัยครอบครัว
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์

สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง หรือ

       ๒. มีวุฒิปริญญาเอก หรือรออนุมัติในการจบปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์

การแพทย์ ประชากรศาสตร์ ระบาดวิทยา จิตเวช จิตวิทยา

       ๓. มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ

       ๔. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร

       ๕. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
           ๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
           ๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

           ๕.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน หรือ
           ๕.๔ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
           ๕.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘o คะแนน

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

            ๖. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

            ๗. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

             ๘.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานการสอน
  2. งานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการ
  4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก      ๑. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                              ๒. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                              ๓. แสดงประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                       

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน                          ๓๒,๔๕o บาท

 

สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย