ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

รองศาสตราจารย์ ดร.
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ตำแหน่ง อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                                             

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หรือการยศาสตร์ หรือ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์
 2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
  ๒.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
  ๒.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

๒.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน หรือ
๒.๔ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
๒.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘o คะแนน

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

 1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
 3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑หมวด ๑ บททั่วไป
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานสอน
 2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
 3. การวิจัย
 4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก      ๑. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                 ๒. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน              ๓๒,๔๕o บาท

 

สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย