ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร

๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี

๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและภายใต้แรงกดดันได้


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. จัดทำวารสารฯ ของวิทยาลัย

๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการด้านการวิจัย การยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

๓.  ประสานงานโครงการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เก็บข้อมูลวิจัยทั้งภายในและภายนอก

๔. จัดทำโครงการ / กิจกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำสรุปโครงการรายงานการประชุมต่างๆ

๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในช่องทางต่างๆ

๖. จัดทำรายงานต่างๆ ด้านการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. คัดเลือกจากใบสมัคร

๒. สอบข้อเขียน

๓. สอบสัมภาษณ์   

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาโท ๑๗,๕oo บาท