ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑o อัตรา ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) จำนวน ๑o อัตรา
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเกษตรและช่าง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓)
๓. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word , Excel และ PowerPoint ในระดับดีถึงดีมาก
๔. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะ พนักงานธุรการ ประจำภาควิชาหรือหน่วยงาน ภายใน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยลักษณะงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสังกัดของท่าน เช่น

๑. งานด้านเอกสาร ร่าง-พิมพ์หนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
๒. งานด้านพัสดุ จัดเตรียมเบิกพัสดุสำนักงาน
๓. งานด้านทรัพยากรบุคคล ดำเนินการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนของบุคลากร และดำเนินการสรุปวันลาของบุคลากรในหน่วยงาน
๔. งานด้านการศึกษา เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนการสอน ประสานงานระหว่างอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์
๕. งานด้านสื่อสารองค์กร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๖. งานด้านการบริการ ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้ที่มาติดต่อในด้านต่างๆ
๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑. ตำแหน่งคุณวุฒิปวช. - เงินเดือน ๙,๔oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๕oo บาท / ตำแหน่งคุณวุฒิปวส. - เงินเดือน ๑๑,๕oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท
๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๓. การตรวจสุขภาพประจำปี
๔. ค่าทำงานล่วงเวลา (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
๕. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
๖. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๗. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
๘. รถรับ-ส่งบุคลากร
๙. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑o. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
๑๒. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๓. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
๑๔. ทุนการศึกษาบุตร (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
๑๕. เครื่องแบบบุคลากร
๑๖. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี