ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานผลิตทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานผลิตสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์)
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานผลิตสัตว์ทดลอง
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

๒.  เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

๓.  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๔.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. งานเลี้ยงและผลิตสัตว์ทดลอง

  1.  การให้น้ำและอาหาร
  2.  การเปลี่ยนกรง
  3.  การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการผสมพันธุ์สัตว์
  4.  การหย่านมสัตว์ทดลอง
  5.  การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง และการคัดเพศ
  6.  การตรวจสุขภาพสัตว์ทดลองประจำวัน

๒. การป้องกันการติดเชื้อ

    ๒.๑ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

    ๒.๒ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง

๓. การเตรียมสัตว์ทดลองและการจับสัตว์ทดลองเพื่อบริการ

  1. การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลองเพื่อเตรียมบริการ
  2.  การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนส่งบริการ
  3.  การเตรียมอุปกรณ์และการจับสัตว์ทดลองส่งบริการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๙,๔oo  บาท  (ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕oo บาท)