ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ด้าน HRD) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานทรัพยากรบุคคล
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
  2. มีทักษะด้านการคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ Key Issues มีทักษะด้าน Infographics หรือการใช้ Photoshop และ Illustrator มีทักษะด้าน MS Excel และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
  3. มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับ In – House Training และ Public Training ทั้งระบบ, การจัดทำ Training Road Map Based on Competency, การดำเนินการด้าน Succession Planning, การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และการจัดทำ Career Path จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม

๒.ดำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

๓.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ตลอดจนการติดตามผลการพัฒนา

๔.วางแผนและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดำเนินการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรภายในองค์กร

๕.ดำเนินการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมตามสมรรถนะ

๖.ดำเนินการจัดทำ Succession Planning ในตำแหน่งที่เป็น Key Position ขององค์กร

๗.ดำเนินการด้านการขออนุมัติตัวบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๘.ดำเนินการด้านการลาศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร

๙.ดำเนินการด้านทุนการศึกษาของบุคลากรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

๑๐.ดำเนินการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

๑๑.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๒. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท