ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา กองบริหารการศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทสรายุทธ สุภาพรรณชาติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
  และประมวลผล
 2. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
 4. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel ได้ในระดับดีมาก
 5. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถส่งมอบงานที่ดีทำงานภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูง
 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชอบงานท้าทาย และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
 9. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล                                 
 10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
  นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔        คะแนน หรือ

TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๑      คะแนน หรือ

TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า      ๔๓๗    คะแนน หรือ

TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๑๒๓    คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๕๐    คะแนน หรือ

MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๘      คะแนน หรือ

MU - ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๗๐      คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๑
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๗
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒๓
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๕o
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน จัดทำคำแนะนำ คู่มือนักศึกษา คู่มือนักศึกษาใหม่ประจำปี และอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ E – book
 2. รวบรวม คำนวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดทำสถิติข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การคำนวณรายรับจากการชำระค่าธรรมเนียม การค้างชำระค่าธรรมเนียม การลดค่าธรรมเนียม กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การคำนวณต้นทุนรายวิชา การคำนวณจุดคุ้มทุนรายวิชาที่กำลัง
  จะเปิดใหม่ คำนวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอและรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 3. วางแผนการดำเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์
  ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic หรืองานนำเสนอ เพื่อประกอบนโยบายต่าง ๆ
 5. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา
 6. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานทะเบียน
  และประมวลผล โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และดูแลการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มได้
 7. สรุปและเสนอเนื้อหาเข้าที่ประชุม โดยสามารถจัดทำเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ และสไลด์ประกอบ
  การนำเสนอได้
 8. จัดทำประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท หากมีประสบการณ์การทำงานที่ตรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์