ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ กองบริหารงานวิจัย

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย หรือเพศหญิง
 2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เภสัชวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น
  ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีวิเคราะห์
 4. มีประสบการณ์การทำงานหรือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านโครมาโทกราฟฟิก เช่น ICP-MS, GC-MS/QQQ, HPLC และ LC-MS/MS เป็นต้น
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักวิจัยและลูกค้าที่มาใช้บริการ
 7. หากมีประสบการณ์การทำงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือ หน่วยงานบริการวิเคราะห์และทดสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module)      คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๓          คะแนน            หรือ
  • TOEFL IBT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๒๙          คะแนน            หรือ
  • TOEFL ITP                           คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๓๙๐          คะแนน            หรือ
  • TOEFL CBT                          คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๙๐          คะแนน            หรือ
  • TOEIC                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๔๐๐          คะแนน            หรือ
  • MU GRAD Test                     คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๓๖          คะแนน            หรือ
  • MU - ELT                             คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๕๖          คะแนน

และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานและวิเคราะห์ผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง
 3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง ให้กับนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในความรับผิดชอบให้ได้ผลอย่างถูกต้อง
 4. ดำเนินการเขียนโครงการและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง Method Validation
  ของสารสำคัญ เพื่อพัฒนางานวิเคราะห์และทดสอบของศูนย์เครื่องมือ
 5. ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือเทคนิคต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือศาลายา
 7. แนบเอกสารเพิ่มเติม GPA ป.ตรี ป.โท และ ป. เอก
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
 2. ภาควิชาความรู้ทั่วไป และวิชาเฉพาะตำแหน่ง 
 3. ภาคปฏิบัติ (Lab) ๓ ชั่วโมง / ๑ คน
 4. สัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท / คุณวุฒิปริญญาเอก ๒๘,๑๒๐ บาท