ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคค สำนักงานคณบดี วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยราชสุดา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานทรัพยากรบุคค สำนักงานคณบดี วิทยาลัยราชสุดา
อายุไม่เกิน ๔o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชาการพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน                
๒.  อายุไม่เกิน ๔o ปี นับถึงวันสมัคร
๓.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี
๔.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดียิ่ง
๕.  หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.  ปฏิบัติงานด้านการสรรหา ได้แก่ การสรรหาผู้บริหาร  (คณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน)  และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทุกประเภท

๒.  ปฏิบัติงานด้านการบรรจุและแต่งตั้ง การเปลี่ยนประเภทการจ้าง การลาออกของบุคลากร   
๓.  ปฏิบัติงานด้านการขอ Work permit และการต่อ VISA ให้กับบุคลากรชาวต่างประเทศ
๔.  ปฏิบัติงานด้านการขอปรับคุณวุฒิและอัตราเงินเดือน/เพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ ของบุคลากร
๕.  ปฏิบัติงานด้านการแจ้งเข้า/ออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม
๖.  ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑.  คัดเลือกจากใบสมัคร
๒.  สอบข้อเขียน
๓.  สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔o บาท
สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล