ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
อายุไม่เกิน ๕o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลและ/หรือ การล่าม หรือในหน่วยงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สัญชาติไทย
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๕o ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖๔ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๑o คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๑๕o คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖oo คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗o คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๔ คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word PowerPoint และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการจัดการ จัดเก็บ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล และจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ดี
 5. รักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และมีสมรรถนะในการปรับตัวให้เข้ากับขอบเขตของเนื้องานและการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 6. มีวิจารณญาณในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี สามารถค้นหาจุดบกพร่องได้ด้วยตัวเอง และสามารถให้คำแนะนำในการพัฒนากระบวนการทำงานให้กับศูนย์ฯ ได้
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดริเริ่ม และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับการทำงานให้กับศูนย์ฯ ได้
 8. มีสมรรถนะในการควบคุมอารมณ์มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 9. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถทำงานในภาวะที่เร่งด่วนได้  
 10. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลและ/หรือ
  การล่าม หรือในหน่วยงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในระดับดี หรือดีมาก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๔
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๑o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๕o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ประสานงานภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา โดยการประสานงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพึงตระหนักถึงประโยชน์ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ประโยชน์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ
 2. ประสานงานภายนอกสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา โดยการประสานงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพึงตระหนักถึงประโยชน์ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ประโยชน์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ
 3. จัดการระบบเอกสารของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ได้แก่ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา และจัดทำรายงานสรุปทุกสัปดาห์ หรือแล้วแต่กรณี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา รวมถึงทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาทุกเดือนและ/หรือทุกไตรมาส และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ประธานศูนย์ฯ มอบหมาย
 4. จัดทำฐานข้อมูล และจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ของศูนย์การแปล ทั้งในส่วนของนักแปล ผู้ตรวจภาษา และผู้ใช้บริการ ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
 5. ประสานงานในการจัดโครงการบริการวิชาการของศูนย์ฯ และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเสวนา การจัดอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 6. ประสานงาน และดำเนินการตามแผนการตลาดเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
 7. ประสานงาน และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ดำเนินการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research – R๒R) เพื่อพัฒนาระบบงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ และศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
 2. สอบข้อเขียน
 3. สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒o,o๙o  บาท  (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

การรักษาพยาบาล: สิทธิกองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน/ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการ:  สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล