ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

        ๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

        ๒. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี

        ๓.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ได้

        ๔. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ มีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อ

           การปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่น

        ๕. หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ได้

๒. ดูแลประสานงานหลักสูตรต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์

๓. วางแผน/พัฒนาการดำเนินการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ

๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการศึกษา

๕. ออกแบบเนื้อหาสำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหลักสูตร

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

       ๑. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑oo คะแนน

       ๒. สอบสัมภาษณ์ ๑oo คะแนน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาโท ๑๗,๕oo บาท

สวัสดิการ         ประกันสังคม